Farnosť Žitavany
"Rímskokatolícka cirkev"

Sviatosť manželstva

Podmienky prijatia sviatosti: absolvovanie predmanželských stretnutí a prijatie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenia manželskej zmluvy. Plánovaný termín sobáša je treba na Farskom úrade nahlásiť 3 mesiace dopredu! Na základe termínu si snúbenci dohodnú predmanželské náuky.
Termín vysluhovania sviatosti: v sobotu popoludní, okrem pôstneho a adventného obdobia.
Doklady k prijatiu sviatosti: pokiaľ snúbenec alebo snúbenica neboli pokrstení v našej farnosti, treba krstný list (nesmie byť starší ako 3 mesiace). Pokiaľ ani jeden zo snúbencov nieje z našej farnosti je potrebné, aby aspoň jeden z nich mal licenciu od farára, kde má trvalé bydlisko. Je treba si zároveň vyplniť a potvrdiť žiadosť aj na miestnom matričnom úrade.