Farnosť Žitavany
"Rímskokatolícka cirkev"

Krst

Podmienky k prijatiu: záväzok výchovy vo viere pre rodičov a krstných rodičov. Ku tomu je potrebné absolvovať aj predkrstnú náuku, na ktorú prichádzajú rodičia aj krstní rodičia v termíne, ktorý si vopred dohodnú na Farskom úrade. Miesto krstu: okrem nevyhnutného prípadu vlastným miestom krstu je kostol alebo kaplnka. Má byť pravidlom, že dieťa má byť pokrstené vo Farskom kostole, o čom píše aj kánon 857 kanonického práva.
Termín krstu: v našej farnosti sa sviatosť krstu vysluhuje v druhú sobotu mesiaca, po rannej svätej omši v Žitavanoch, alebo tretiu nedeľu v mesiaci, po svätej omši o 11 hodine v Žitavanoch.
Krstný rodič: za krstného rodiča sa má brať jeden krstný otec alebo jedna krstná matka, prípadne krstný otec a krstná matka spolu. Podmienkou je, aby zavŕšil 16 rok života, aby bol katolík, pobirmovaný a aby viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať.
Doklady ku krstu: ak rodičia nežijú v našej farnosti, je potrebná licencia od farára, kde majú rodičia trvalé bydlisko